Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice SBL 2019 - skupiny

Seniorskou Bowlingovou Ligu od sezony 2013-14 pořádají společně Seniorbowling CZ, z.s. a Česká bowlingová asociace. Soutěž tříčlenných družstev je určená výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1. Vypisovatel (pořadatel) soutěže

Vypisovatelem a pořadatelem je Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) a Seniorbowling CZ z.s. (dále jen Seniorbowling CZ).

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro seniorskou soutěž týmů, soutěžní ročník 2019, řízenou po stránce organizační Sportovně technickou komisí ČBA (dále jen STK). Proti rozhodnutí STK se lze odvolat k OV SBL (§ 24).

§ 2b) Tyto Propozice SBL byly schváleny VV ČBA a VV Seniorbowling CZ, které společně provádí jejich konečný výklad v případě sporů.

§ 2c)Propozice nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019 a platí pro herní sezonu 2019.

§ 3. Vedoucí soutěží po stránce organizační: předseda STK ČBA Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz. 

§ 4. Přihlášky

§ 4a) Přihlášky do soutěží SBL: elektronicky vyplněním a odesláním formuláře přímo z internetových stránek SBL www.seniorbowling-liga.cz (dále stránky SBL), záložka SBL 2018 Přihlášky, případně emailem zaslaný vyplněný formulář Přihlášky na adresu sbl@czechbowling.cz (formulář Přihláška pro zaslání emailem je umístěna na internetových stránkách SBL www.seniorbowling-liga.cz 

§ 4b) Termín přihlášek: od října 2018 do 15. 01. 2019. Výjimečně lze do nenaplněných skupin SBL přijmout přihlášku i později dle rozhodnutí OV SBL, pokud zde již soutěž nebyla rozehrána. 

§ 4c) Přihlášené týmy budou zveřejněny na ligových stránkách www.seniorbowling-liga.cz, záložka Přehled přihlášených týmů (podle center) a webových stránkách ČBA.

§ d) Týmy hlásící se do SBL musí vyplnit všechny údaje na přihlášce buď online nawww.seniorbowling-liga.cz nebo zaslat vyplněnou přihlášku emailem nasbl@czechbowling.czs povinným uvedením údajů podle novely Zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. ve znění účinném od 1.7.2017 (rejstřík/registr sportovců):

- název týmu

- jméno a příjmení kapitána

- kontaktní emailová adresa, telefon kapitána

- seznam hráčů týmu (minimálně 3) pro vytvoření soupisky obsahující jméno, příjmení, adresu bydliště, rodné číslo a datum narození

- centrum, do kterého se tým přihlašuje k odehrávání SBL

§ 5. Podmínky a právo účasti

§ 5a) Soutěž je určena pro nejméně tříčlenné týmy složené z hráček a hráčů, kteří dovrší věk 50 let nejpozději do 31. 12. 2019. Věk kteréhokoliv hráče má právo na místě překontrolovat rozhodčí podle platného osobního dokladu.

§ 5b) Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti jednotlivých hráčů, ani na žádných jiných registracích, týmy se mohou sestavovat zcela libovolně za podmínky splnění ostatních bodů těchto propozic.

§ 5c) Podmínkou registrace týmu do SBL je vyplněná přihláška a soupiska týmu zaslaná pořadateli.

§ 6. Struktura a organizace soutěže

§ 6a) SBL je připravena jako týmová ligová soutěž seniorů se závěrečným celostátním Finále SBL s bojem o titul Mistra ČR v seniorských týmech. 

§ 6b) Centra, kde se bude SBL odehrávat, nejsou taxativně předem určena, hrát se bude tam, kde se naplní počet minimálně 6 přihlášených týmů, viz § 7 těchto Propozic. Následně na daném centru bude otevřena skupina SBL. Hrací dny příslušné skupiny určí po dohodě s kapitány pořadatel SBL. V centru může být otevřeno i více rovnocenných skupin SBL, v tomto případě do nich budou týmy nalosovány.

§ 6c) Týmy, které se přihlásily do centra, v němž nebude splněna podmínka nejméně 6ti týmů ve skupině, budou po dohodě s kapitány sloučeny do nejbližších center s týmy, které se zde nahlásily. 

§ 6d) V rámci základní části SBL odehraje každé družstvo minimálně 6 kol systémem každý s každým v každém kole. Po dohodě s kapitány skupiny lze počet kol zvýšit.

§ 6e) Z každé skupiny se 7 a 8 týmy postupují 2 nejlepší týmy přímo do Finále SBL o Mistrovský titul České republiky seniorských týmů a týmy na 3. a 4. místě do Baráže o Finále. Ze skupin se 6 týmy postupují přímo do Finále 2 týmy a do Baráže o finále tým na 3. místě konečné tabulky. Propozice pro Baráž o finále SBL a Propozice pro Finále SBL budou vydány do 31. 03. 2019. Organizátorem Celostátní finálové části o Mistrovský titul České republiky seniorských týmů je Česká bowlingová asociace.

§ 6f) V rámci mezinárodní spolupráce SBL postoupí z českého Finále SBL nejúspěšnější týmy do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními propozicemi (které budou vydány nejpozději do 31. 03. 2019). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je Seniorbowling CZ a slovenský partner.

§ 7. Kdy a kde se bude hrát

§ 7a) Soutěž SBL se začne hrát od ledna 2019 v centrech, která splňují dané podmínky a v nichž se naplní nejméně 1 skupina.

§ 7b) Konkrétní hrací dny a hodiny jednotlivých skupin budou projednány organizátorem s kapitány přihlášených týmů a termíny budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách SBL a ČBA.

§ 7c) SBL se může odehrávat výhradně v centrech s nejméně 4 drahami, s mazačkou a automatickými stavěči kuželek, do kterých se nahlásí dostatečný počet týmů podle bodu § 6 Propozic. 

§ 8. Systém soutěží

§ 8a) Týmy hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým.

§ 8b) Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v dokumentu „Rozlosování soutěže“, který obdrží kapitáni týmů na svém prvním hracím dnu. 

§ 9. Termíny a místa konání

§ 9a) Vize startu SBL je směrována na co nejmenší cestování. Místa konání a termíny hracích dní budou vyhlášeny dle § 6 po uzávěrce přihlášek týmů, tj. po 15. 01. 2019, příp. po naplnění skupiny týmy.

§ 9b) Rozřazení týmů bude zasláno na emailové adresy kapitánů týmů nejpozději 1 týden před prvním hracím dnem jejich skupiny. 

§ 10. Účastnické poplatky

Náklady na SBL mají dvě položky: 

§ 10a) Registrační poplatek za „Přihlášení týmu“ do soutěže je ve výši 500 Kč za tým a 200 Kč za každého hráče týmu uvedeného na soupisce. V případě dopsání dalšího hráče na soupisku týmu v průběhu sezony je třeba uhradit registrační poplatek za tohoto hráče dříve, než nastoupí ke svému prvnímu utkání. Registrační poplatky za týmy a hráče na soupisce týmu se hradí v hotovosti při 1. hracím dnu své skupiny při prezenci. 

§ 10b) Poplatek za hru: 160 Kč/1 hra týmu. Tento poplatek se hradí nejpozději před zahájením hracího dne delegovanému rozhodčímu na místě. Lze jej uhradit po dohodě i předem za všechna utkání týmu ve své skupině za celou sezonu.

§ 10c) Celostátní Finále SBL a Baráž o finále organizuje ČBA a vydá pro ně samostatné propozice nejpozději do 31. 03. 2019. Obdobně Seniorbowling CZ organizuje Mezinárodní finále SBL pro které vydá samostatné propozice do 31. 06. 2019).

§ 11. Ceny za umístění 

§ 11a) Týmy umístěné na 1. až 3. místě každé skupiny obdrží po skončení sezóny poháry.

§ 11b) Oceněn bude i nejvyšší nához a nejlepší žena každé skupiny za základní část SBL. 

§ 11c) Vítězi celostátního Finále SBL bude propůjčen Velký putovní pohár pro Mistra ČR seniorských týmů. Do trvalého vlastnictví jej získá tým, který ve Finále SBL zvítězí 3x bezprostředně za sebou. Věcnou cenu obdrží 5 nejlepších týmů ve Finále SBL.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 12. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ a „Soutěžního řádu“ ČBA. 

§ 13. Průběh hracího dne

§ 13a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí.

§ 13b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku. 

§ 13e) Příprava drah: ve všech hracích dnech bude použit model house obvyklý v daném centru. Maže se 1x před zahájením hracího dne.

§ 14. Systém hry a handicapy

§ 14a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 14b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 14c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 14d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře (např. 67 let = 7 bodů věkového handicapu). Věk hráčů pro přiznání věkového handicapu se posuzuje zásadně k 01. 01. 2019 a tento handicap platí po celou sezonu 2019 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL, včetně Baráže o finále SBL a celostátního Finále SBL.

§ 15. Výsledková tabulka a její hodnocení

§ 15a) Pořadí týmů ve výsledkové tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a bodů ze vzájemných utkání hráčů (viz. § 16). 

§ 15b) V případě bodové rovnosti na konci sezóny v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

15. b1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních (včetně HDC).

15. b2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

15. b3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání (včetně HDC).

15. b4. Dodatkové utkání. 

§ 16. Bodové hodnocení týmů

Pro bodování utkání v rámci SBL se používá 5ti bodový systém. Maximální možný bodový zisk týmu z jednoho utkání je 5 bodů. Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky celoročního pořadí takto: 

§ 16a) Součet her (skóre) týmu včetně handicapů: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba týmy v případě remízy.

§ 16b) Jednotliví hráči: hráč na stejné pozici v zápisu o utkání (1. hráč – 1. hráč, 2. hráč – 2. hráč, 3. hráč – 3. hráč): 1 bod pro hráče s vyšší hrou (skóre), 0 bodů pro hráče s nižší hrou (skóre) a 0,5 bodu pro oba hráče v případě remízy, vždy včetně handicapu. 

§ 17. Seznam příloh

Nedílnou součástí těchto Propozic jsou přílohy 1 a 2: 

- Příloha č. 1 – "Přihláška týmu do soutěže"

- Příloha č. 2 – "Soupiska týmu" 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 18. Povinnosti kapitána týmu

§ 18a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu pro daný hrací den. 

§ 18b) Je povinen nahlásit rozhodčímu každý start nového hráče v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku týmu. Hráči, kteří dosud nebyli zapsáni na soupisce a nastoupí ke své první hře v rámci SBL, jsou povinni předem prostřednictvím kapitána nahlásit delegovanému rozhodčímu podle novely Zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 2017 (rejstřík/registr sportovců):

1)jméno a příjmení

2)rodné číslo

3)datum narození

4)adresa bydliště

§ 18c) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře. 

§ 19. Zápis o utkání

§ 19a) Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v zápisu proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.). 

§ 19b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit. 

§ 20. Povinnosti týmů

§ 20a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení těchto Propozic, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího skupiny. V případě nerespektování stanovených povinností může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL. 

§ 20b) Tým, který se nedostaví bez omluvy na soutěžní utkání, je povinen uhradit poplatek za neodehrané hry, a to za celý hrací den, na který se nedostavil. Při opakované neomluvené absenci může být tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad.

§ 20c) Hráč smí v herní sezoně SBL hrát zásadně vždy za jediný tým, a to včetně Baráže o Finále a Finále SBL ve stejné sezoně.

§ 20d) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v prostoru drah.

§ 21. Soupiska týmu

§ 21a) Soupiska týmu je nedílnou součástí těchto propozic, viz § 17 (příloha č. 2).

§ 21b) Počet hráčů v týmu je minimálně 3, maximálně 7, případnou výjimku uděluje STK.

§ 21c) Termín pro zaslání soupisek je do 15. 01. 2019 (viz také § 7 těchto Propozic).

§ 22. Výsledkový servis

§ 22a) Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou zveřejňovány ON-LINE na www.bowlingovaliga.cz, na internetových stránkách SBL www.seniorbowling-liga.cz a ČBA www.czechbowling.cz

§ 22b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků a evidence ČBA.

§ 23. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na stránkách pořadatelů a budou zaslány též kapitánům přihlášených týmů. 

§ 24. Organizační výbor

Organizační výbor SBL (dále OV SBL) provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL funguje i jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčích a STK ČBA. 

V Praze dne 7.12.2018

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA

Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ