Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice pro Baráž o Finále SBL

Seniorská Bowlingová Liga

Soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE

pro Baráž o finále SBL 2015-16

 

Česká Bowlingová Asociace                                                                   Seniorbowling CZ, z.s.

Zátopkova 100/2, p. s. 40                                                                                                         Na Vrškách 81

160 17 Praha 6 – Strahov                                                                                                       252 03 Řitka

Email: info@czechbowling.cz                         Email: info@seniorbowling.cz

WEB:  www.czechbowling.cz                                                                                                Web:  www.seniorbowling.cz

Domovské internetové stránky soutěže: www.seniorbowling-liga.cz

 

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Seniorbowling CZ a ČBA.

§ 2. Platnost

Tyto propozice platí pro Baráž o Finále Seniorské bowlingové ligy, soutěžní ročník 2015-2016.

§ 3. Vedoucí soutěže

Předseda STK ČBA, Jiří Beran, tel: 777 276 716, E-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Podmínky a právo účasti

§ 4a) Právo účasti v Baráži o Finále SBL mají týmy, které odehrály celou herní sezonu SBL a umístily se v jednotlivých skupinách na prvním nepostupovém místě a dále týmy, které mají ve své skupině nejvyšší průměr celé sezony včetně handicapů a nejsou přímo postupujícím týmem do Finále SBL. Maximální počet týmů v Baráži o Finále SBL není omezen.

§ 4b) Baráže o Finále SBL se aktivně může zúčastnit hráč, který se aktivně zúčastnil v soutěžní sezoně SBL 2015-16 nejméně jednoho hracího dne v rámci základních skupin SBL, příp. hráč zapsaný na soupisce týmu nejpozději do ukončení základního kola SBL, který dovrší věk 50 let nejpozději do dne konání Baráže o Finále SBL.

§ 4c) Podmínkou účasti týmu v Baráži o Finále SBL je přihláška týmu, kterému vzniklo právo účasti ve Finále SBL. Za přihlášku se považuje zapsání týmu do příslušné obsazovací listiny pro Baráž o Finále SBL. Pokud se oprávněný tým nepřihlásí nejpozději 7 dnů před dnem konání Finále SBL, má se za to, že se Baráže o Finále SBL nezúčastní. Náhradníci nejsou do této soutěže připuštěni.

§ 4d) Do Finále SBL z Baráže o Finále SBL postupuje takový počet týmů, který doplní počet přímo postupujících týmů ze skupin do Finále SBL na celkový počet 16. Pokud se Baráže o Finále SBL zúčastní stejný nebo nižší počet týmů, než je počet týmů postupujících z Baráže o finále do Finále SBL, pak tato soutěž Baráž o Finále SBL se hrát nebude a do Finále SBL automaticky postupují všechny týmy s právem účasti v Baráži o Finále SBL.

§ 5. Kdy a kde se bude hrát

Baráž o Finále SBL 2015-16 se odehraje v centru Bowlingzone Pardubice v neděli 16.10.2016 od 13:00 hod. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu centra i termínu v případě nutné potřeby.

§ 6. Herní systém Baráže o Finále SBL

Všechny týmy odehrají 6 her americkým systémem na páru drah. Výsledkem bude celkový součet všech 6ti her týmu včetně handicapů přiznaných Propozicemi pro SBL 2015-16.

§ 7. Postupy

Do Finále SBL postupuje takový počet týmů, které doplní aktuální počet přímo postupujících týmů do Finále SBL na celkový počet 16.

§ 8. Účastnické poplatky

Poplatek za Baráž o Finále SBL je stanoven na 1.200 Kč za tým. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.

§ 9. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 10. Průběh hracího dne

§ 10a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný hlavní rozhodčí.

§ 10b) Zahájení hracího dne a prezence týmů - hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku.

§ 10d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 11. Systém hry, handicapy, příprava drah

§ 11a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 11b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou, pokud nestanoví rozhodčí jinak, v dalších stepech 2 frame každý hráč týmu.

§ 11c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 11d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2015 a tento handicap platí po celou sezonu 2015-2016, včetně Finále SBL.

§ 11e) Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden před dnem konání Finále SBL. Příprava drah proběhne před Stepem A a Stepem D.

§ 12. Povinnosti kapitána týmu

§ 12a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 12b) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu správnost výsledků. 

§ 13. Zápis o utkáních

Kapitán týmu zapisuje do zápisu o utkání určené hráče týmu. V každém utkání mohou nastoupit ke hře jiní hráči týmu, které je však třeba do zápisu daného utkání vždy jmenovitě zapsat.

§ 14. Povinnosti týmů

§ 14a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený rozhodčí udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 14b) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření v jakémkoliv prostoru herny.

§ 15. Výsledkový servis

Výsledkový servis bude poskytnut na serverech www.czechbowling a www.seniorbowling-liga.cz.  Hry se budou počítat do oficiálních žebříčků ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR, který vede Seniorbowling CZ.

§ 16. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na webech SBL a ČBA a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 17. Organizační výbor

Pořadatel zřizuje jako řídící orgán soutěže Organizační výbor SBL (dále OV SBL), který řeší veškeré záležitosti týkající se této soutěže - běžné, provozní, mimořádné, jakož i jakékoliv jiné. Závazný výklad propozic provádí STK ČBA. Proti rozhodnutí STK ČBA se lze odvolat k OV SBL. Rozhodnutí OV SBL je konečné.

V Praze dne 12. prosince 2015

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                   Ing. Milan Soušek v.r., předseda Seniorbowling CZ, z.s.