Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice SBL 2015-16

Tyto Propozice jsou rovněž ke stažení ve formátu pdf na záložce Materiály ke stažení v levém menu.


PROPOZICE

bowlingové ligy týmů seniorů:

 

Seniorská bowlingová liga

 

soutěžní ročník 2015/2016

 

PREAMBULE

Tato týmová soutěž je určena výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let. Základním smyslem seniorské bowlingové ligy je podpora bowlingového sportu, podpora aktivního sportovního života seniorů, jakož i přátelská setkání hráček a hráčů jak v rámci základních ligových kol, tak i v celostátním a mezinárodním měřítku.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1. Vypisovatel (pořadatel) soutěže

Vypisovatelem a pořadatelem je občanské sdružení seniorských hráčů bowlingu ESBC CZ (dále jen ESBC CZ) a Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA). Nejvyšším orgánem Seniorské Bowlingové Ligy (dále jen SBL) je Organizační výbor SBL složený ze zástupců ESBC CZ a ČBA (dále jen OV SBL).

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro seniorskou soutěž týmů, soutěžní ročník 2015/2016 řízenou po stránce organizační Sportovně technickou komisí ČBA (dále jen STK). Proti rozhodnutí STK se lze odvolat k OV SBL (§ 24), který je vrcholným orgánem SBL a mj. provádí výklad těchto propozic a je kompetentní ke všem rozhodnutím ohledně SBL, která nejsou součástí Propozic. 

§ 2b) Propozice SBL nabývají účinnosti dne 15. června 2015 a platí pro herní sezonu 2015-2016.

§ 3. Vedoucí soutěží po stránce organizační

Předseda STK ČBA Jiří Beran st.,  e-mail: stk@czechbowling.cz.

§ 4. Přihlášky

§ 4a) Přihlášky do soutěží SBL: elektronicky vyplněním a odesláním formuláře přímo z internetových stránek www.seniorbowling-liga.cz (dále stránky SBL), záložka Registrace týmů a hráčů, případně emailem zaslaný vyplněný formulář Přihlášky na adresu sbl@czechbowling.cz (formulář Přihlášky pro zaslání emailem je umístěn na internetových stránkách www.seniorbowling-liga.cz).

§ 4b) Termín přihlášek: od zveřejnění těchto Propozic do 30.09.2015

§ 4c) Přihlášené týmy budou zveřejněny na ligových stránkách www.seniorbowling-liga.cz, záložka Registrované týmy a hráči podle center.

§ 4d) Týmy hlásící se do SBL musí vyplnit všechny údaje internetové přihlášky na www.seniorbowling-liga.cz nebo zašlou přihlášku emailem s povinným uvedením údajů:

-           jméno kapitána

-           název týmu

-           kontaktní emailová adresa, telefon

-           jména nejméně 3 hráčů týmu a data jejich narození

-           centrum, do kterého se tým přihlašuje k odehrávání SBL

§ 5. Podmínky a právo účasti

§ 5a) Soutěž je určena pro nejméně tříčlenné týmy složené z hráček a hráčů, kteří dovršili věk 50 let před 31.12.2015. Hráče po dosažení 50 let v daném roce lze kdykoliv do soupisky týmu doplňovat. Věk kteréhokoliv hráče má právo na místě překontrolovat rozhodčí podle platného registračního průkazu nebo jiného osobního dokladu.

§ 5b) Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti jednotlivých hráčů, ani na žádných jiných registracích, týmy se mohou sestavovat zcela libovolně za podmínky splnění ostatních bodů těchto propozic.

§ 5c) Podmínkou registrace týmu do SBL je vyplněná přihláška, soupiska týmu zaslaná pořadateli a úhrada registračního poplatku za tým.

§ 6. Struktura a organizace soutěže

§ 6a) SBL je připravena jako týmová ligová soutěž seniorů se závěrečným celostátním Finále s bojem o titul seniorského Mistra ČR v seniorských týmech.

§ 6b) Centra, kde se bude SBL odehrávat, nejsou taxativně předem určena, hrát se bude tam, kde se naplní počet přihlášených týmů na 5 až 8, viz § 7d) Propozic. Následně na daném centru bude otevřena skupina SBL. Hrací dny příslušné skupiny určí po dohodě s kapitány pořadatel SBL. V centru může být otevřeno i více skupin SBL, v tomto případě do nich budou týmy nalosovány.

§ 6c) Týmy, které se přihlásily do centra, v němž nebude splněna podmínka nejméně  5 týmů ve skupině, budou po dohodě s kapitány sloučeny do nejbližších center s týmy, které se zde nahlásily.

§ 6d) V rámci základní části SBL bude odehráno 8 soutěžních kol, v nichž se ve skupině střetne každý s každým opakovaně.

§ 6e) Postupy do Celostátní finálové části o Mistrovský titul České republiky seniorských týmů : do finálové části ze skupin, ve kterých hrálo  7 až 8 týmů, postupují přímo dva nejlepší týmy. Ze skupin, kde hrálo 5 až 6 týmů, postupuje do finálové části přímo jeden nejlepší tým. Vedle přímých postupů postoupí další týmy do baráže o finálovou část takto: vždy první přímo nepostupující tým z každé skupiny a tým s nejvyšším dosaženým průměrem (včetně hcp) za celou sezonu, pokud již není mezi postupujícími. Propozice pro baráž o finálovou část jsou součástí propozic pro Celostátní finálovou část SBL. Tato finálová část se odehraje na podzim roku 2016.

§ 6f) V rámci mezinárodní spolupráce SBL postoupí z českého Celostátního finále nejúspěšnější týmy do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními propozicemi (které budou vydány nejpozději do konce roku 2015). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je ESBC CZ.

§ 7. Kdy a kde se bude hrát

§ 7a) Soutěž SBL se začne hrát od podzimu 2015 na centrech, která splňují dané podmínky a v nichž se naplní nejméně 1 skupina (min 5 a max. 8 týmů).

§ 7b) Konkrétní hrací dny a hodiny jednotlivých skupin budou projednány organizátorem s přihlášenými týmy a termíny budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách SBL

§ 7c) SBL se může odehrávat výhradně v centrech s mazačkou a automatickými stavěči kuželek, do kterých se nahlásí dostatečný počet týmů podle bodu § 6b a § 6d těchto Propozic.

§ 8. Systém soutěží

§ 8a) Týmy hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým.

§ 8b) Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách SBL.

§ 9. Termíny a místa konání

§ 9a) Vize startu SBL je směrována na co nejmenší cestování. Místa konání a termíny budou vyhlášeny dle § 6b případně § 6d, po uzávěrce přihlášek týmů, tj. po 30.09.2015. 

§ 9b) Rozřazení týmů bude zasláno na emailové adresy kapitánů týmů nejpozději 2 týdny před prvním hracím dnem jejich skupiny.

§ 10. Účastnické poplatky

Náklady na SBL mají dvě položky:

§ 10a) Registrační poplatek za „Přihlášení týmu“ do soutěže je ve výši: 500 Kč za tým a 100 Kč za každého hráče týmu uvedeného na soupisce. V případě dopsání dalšího hráče na soupisku týmu je třeba uhradit registrační poplatek za tohoto hráče dříve, než nastoupí ke svému prvnímu utkání za tento tým.  Registrační poplatky za týmy a hráče na soupisce týmu se hradí v hotovosti při 1. hracím dnu své skupiny při prezenci.

§ 10b) Poplatek za hru: 200 Kč/1 hra týmu. Tento poplatek se hradí nejpozději před zahájením hracího dne delegovanému rozhodčímu na místě. Lze jej uhradit po dohodě i předem za všechna utkání týmu ve své skupině za celou sezonu.

§ 10c) Celostátní finále a případné mezinárodní finále se hradí zvlášť (viz Propozice na celostátní Finále vydané do konce roku 2015).

§ 11. Ceny za umístění

§ 11a) Týmy umístěné na 1. až 3. místě každé skupiny obdrží po skončení sezóny upomínkové ceny.

§ 11b) Oceněn bude i nejvyšší nához muže a ženy každé skupiny za základní část SBL.

§ 11c) Vítěz celostátního Finále obdrží Velký putovní pohár pro seniorského Mistra ČR 2016 seniorských týmů. Ceny obdrží všechny týmy na 1. až 5. místě Celostátního finále.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 12. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.

§ 13. Průběh hracího dne

§ 13a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí.

§ 13b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 13e) Příprava drah: ve všech hracích dnech bude použit model house obvyklý v daném centru. Maže se 1x před zahájením hracího dne.

§ 14. Systém hry a handicapy

§ 14a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 14b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 14c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 8 bodů ke každé hře.

§ 14d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje k 31.12.2015 a tento handicap platí po celou sezonu 2015/2016 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL, včetně Celostátního finále SBL.

§ 15. Výsledková tabulka a její hodnocení

§ 15a) Pořadí týmů ve výsledkové tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a bodů ze vzájemných utkání hráčů (viz. § 16).

§ 15b) V případě bodové rovnosti na konci sezóny v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

15. b1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních (včetně HDC).

15. b2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

15. b3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání (včetně HDC).

15. b4. Dodatkové utkání.

§ 16. Bodové hodnocení týmů

Pro bodování utkání v rámci SBL se používá 5ti bodový systém. Maximální možný bodový zisk týmu z jednoho utkání je 5 bodů. Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky celoročního pořadí takto:

§ 16a) Součet her (skóre) týmu včetně handicapu: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba týmy v případě remízy.

§ 16b) Jednotliví hráči: hráč na stejné pozici v zápisu o utkání (1. hráč – 1. hráč, 2. hráč – 2. hráč, 3. hráč – 3. hráč): 1 bod pro hráče s vyšší hrou (skóre), 0 bodů pro hráče s nižší hrou (skóre) a 0,5 bodu pro oba hráče v případě remízy včetně handicapu.

§ 17. Seznam příloh

Nedílnou součástí těchto propozic jsou přílohy 1 až 2:

- Příloha č. 1 – "Přihláška týmu do soutěže"

- Příloha č. 2 – "Soupiska týmu"

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§ 18. Povinnosti kapitána týmu

§ 18a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 18b) Je povinen nahlásit rozhodčímu každý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku týmu. Hráči, kteří dosud nebyli zapsáni na soupisce a nastoupí ke své první hře v rámci SBL, jsou povinni předem prostřednictvím kapitána nahlásit delegovanému rozhodčímu:

            1) jméno a příjmení

            2) rodné číslo

            3) datum narození

§ 18c) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 19. Zápis o utkání

§ 19a) Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 19b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 20. Povinnosti týmů

§ 20a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího skupiny. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 20b) Tým, který se nedostaví na soutěžní utkání, může být penalizován pokutou ve výši poplatků týmu za neodehrané hry, a to za celý plánovaný hrací den. Při opakované absenci může být tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad.

§ 20c) Hráč smí v herní sezoně hrát zásadně vždy za jediný tým.

§ 20d) Při hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření.

§ 21. Soupiska týmu

§ 21a) Soupiska týmu je nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 2).

§ 21b) Počet hráčů v týmu je minimálně 3, maximálně 9.

§ 21c) Termín pro zaslání soupisek je do 30. září 2015 (viz také § 7 těchto Propozic).

§ 22. Výsledkový servis

§ 22a) Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou zveřejňovány na internetových stránkách SBL.

§ 22b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků a evidence ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR vedeného ESBC CZ.

§ 23. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na stránkách SBL a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 24. Organizační výbor

Organizační výbor SBL (dále OV SBL) provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL funguje i jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčích.

V Praze dne 8. června 2015

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA                     Ing. Milan Soušek v.r., předseda ESBC CZ