Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice SBL 2014-15

 

logo-sbl-1.jpg

 

Seniorská Bowlingová Liga

 

Soutěžní ročník 2014/2015

PROPOZICE

 

 

Česká Bowlingová Asociace                                                           ESBC CZ, občanské sdružení

Zátopkova 100/2, p. s. 40                                                                 PO Box 29, Skalecká 2

160 17 Praha 6 – Strahov                                                              252 10  Mníšek pod Brdy

Email: info@czechbowling.cz                                                         Email: info@seniorbowling.cz

WEB:  www.czechbowling.cz                                                          Web:  www.seniorbowling.cz

 

 

PREAMBULE

Seniorská týmová soutěž je určená výhradně hráčkám a hráčům ve věku 50 a více let bez jakéhokoliv dalšího omezení, či kritérií. Základním smyslem seniorské bowlingové ligy je podpora bowlingu jako sportu a zábavy, podpora aktivního života seniorek a seniorů, jakož i přátelská setkání hráček a hráčů, jak v rámci této soutěže, tak v celostátním, ale i mezinárodním měřítku.

Chceme, aby se senioři na svých akcích setkávali, bavili se, užili si bowlingu i sebe navzájem, a aby pro to nemuseli cestovat příliš daleko... 

 

V Š E O B E C N Á   Č Á S T

§ 1. Vypisovatel (pořadatel)

Občanské sdružení seniorských hráčů bowlingu ESBC CZ (dále jen ESBC CZ) a Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA). Nejvyšším orgánem SBL je Organizační výbor SBL složený ze zástupců ESBC CZ a ČBA (dále jen OV SBL). 

§ 2. Platnost

§ 2a) Tyto propozice platí pro seniorskou soutěž týmů, soutěžní ročník 2014/2015 (dále jen SBL) řízenou po stránce organizační Sportovně technickou komisí ČBA (dále jen STK). Proti rozhodnutí STK se lze odvolat k Organizačnímu výboru SBL (§ 24), který je vrcholným orgánem SBL a mj. provádí výklad těchto propozic a je kompetentní ke všem rozhodnutím ohledně SBL, která nejsou součástí Propozic.  

§ 2b) Propozice SBL nabývají účinnosti dne 17. června 2014.

§ 3. Vedoucí soutěží po stránce organizační

Předseda STK ČBA, Jan Vojtíšek, tel: 777 691 106, E-mail: sbl@czechbowling.cz.

§ 4. Přihlášky

§ 4a) Přihlášky do soutěží SBL: elektronicky vyplněním a odesláním formuláře přímo z internetových stránek: www.seniorbowling-liga.cz (dále stránky SBL), záložka Registrace týmů a hráčů, případně emailem zaslaný vyplněný formulář Přihlášky na adresu sbl@czechbowling.cz (formulář Přihlášky pro zaslání emailem je umístěn na internetových stránkách www.seniorbowling-liga.cz).

§ 4b) Termín přihlášek: od zveřejnění těchto Propozic dne 17.06.2014 do 31.08.2014

§ 4c) Přihlášené týmy budou zveřejněny na ligových stránkách www.seniorbowling-liga.cz, záložka Registrované týmy a hráči podle center.

§ 4d) Týmy hlásící se do SBL musí vyplnit všechny údaje internetové přihlášky na www.seniorbowling-liga.cz nebo zašlou přihlášku emailem s povinným uvedením údajů:

-       jméno kapitána

-       název týmu

-       kontaktní emailová adresa, telefon

-       jména nejméně 3 hráčů týmu a data jejich narození

-       centrum, do kterého se tým přihlašuje k odehrávání SBL

§ 5. Podmínky a právo účasti

§ 5a) Soutěž je určena pro nejméně tříčlenné týmy složené z hráčů, kteří dovršili věk 50 let před zahájením prvního hracího dne SBL. Hráče po dosažení 50 let, lze kdykoliv do soupisky týmu doplňovat. Věk kteréhokoliv hráče má právo na místě překontrolovat rozhodčí podle platného registračního průkazu nebo jiného osobního dokladu.

§ 5b) Složení týmu není závislé na klubové příslušnosti jednotlivých hráčů, ani na žádných jiných registracích, týmy se mohou sestavovat zcela libovolně za podmínky splnění ostatních bodů těchto propozic.

§ 5c) Podmínkou registrace týmu do SBL je vyplněná přihláška, soupiska týmu zaslaná pořadateli a úhrada registračního poplatku za tým.

§ 6. Struktura a organizace soutěže

§ 6a) SBL je připravena jako týmová ligová soutěž seniorů v ČR se závěrečným celostátním Finále s bojem o titul seniorského Mistra ČR v týmech.

§ 6b) Centra, kde se bude SBL odehrávat, nejsou předem určena, hrát se bude tam, kde se naplní počet přihlášených týmů na 6 až 8, viz § 7d) Propozic. Následně na daném centru bude otevřena skupina SBL. Hrací dny příslušné skupiny určí po dohodě s kapitány pořadatel SBL. V centru může být otevřeno i více skupin SBL, v tomto případě do nich budou týmy nalosovány.

§ 6c) Týmy, které se přihlásily do centra, v němž nebude splněna podmínka nejméně 6 týmů ve skupině, budou po dohodě sloučeny do nejbližších center s týmy, které se zde nahlásily.

§ 6d) V rámci základní části SBL bude odehráno šest soutěžních kol (3x podzim, 3x jaro), v nichž se ve skupině střetne každý s každým opakovaně.

§ 6e) Dva nejlépe umístěné týmy z každé skupiny po skončení základních kol postoupí do celostátního finálového turnaje o Mistrovský titul České republiky seniorských týmů. Kritéria pro případný postup dalších týmů do Finále SBL určí OV SBL dodatečně.

§ 6f) V rámci mezinárodní spolupráce SBL postoupí z českého celostátního Finále nejúspěšnější týmy do Mezinárodního finále podle klíče určeného zvláštními Propozicemi (které budou vydány nejpozději do konce roku 2014). Organizátorem Mezinárodního finále SBL je ESBC CZ.

 

§ 7. Kdy a kde se bude hrát

§ 7a) Soutěž SBL se začne hrát od září 2014 na centrech, která splňují dané podmínky a v nichž se naplní nejméně 1 skupina.

§ 7b) Konkrétní hrací dny a hodiny jednotlivých skupin budou projednány organizátorem s přihlášenými týmy a termíny budou s předstihem zveřejněny na internetových stránkách SBL

§ 7c) SBL se může odehrávat výhradně v centrech s mazačkou a automatickými stavěči kuželek, do kterých se nahlásí dostatečný počet týmů podle bodu § 6b a § 6d těchto Propozic.

§ 8. Systém soutěží

§ 8a) Týmy hrají ve skupině v každém hracím dnu systémem vzájemných utkání každý s každým.

§ 8b) Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách SBL.

 

§ 9. Termíny a místa konání

§ 9a) Vize startu SBL je směrována na co nejmenší cestování. Místa konání a termíny budou vyhlášeny dle § 6b případně § 6d, po uzávěrce přihlášek týmů.  

§ 9b) Rozřazení týmů bude zasláno na emailové adresy kapitánů týmů nejpozději 2 týdny před prvním hracím dnem jejich skupiny.  

§ 10. Účastnické poplatky

Náklady na SBL mají dvě položky:

§ 10a) Registrační poplatek za „Přihlášení týmu“ do soutěže je ve výši: 500 Kč za tým a 100 Kč za každého hráče týmu uvedeného na soupisce.  V případě dopsání dalšího hráče na soupisku týmu je třeba uhradit registrační poplatek za tohoto hráče dříve, než nastoupí ke svému prvnímu utkání za tento tým.  Registrační poplatky za týmy a hráče na soupisce týmu se hradí v hotovosti při 1. hracím dnu své skupiny při prezenci.

§ 10b) Poplatek za hru: 200 Kč/1 hra týmu. Tento poplatek se hradí nejpozději před zahájením hracího dne delegovanému rozhodčímu na místě. Lze jej uhradit po dohodě i předem za všechna utkání týmu ve své skupině za celou sezonu.

§ 10c) Celostátní finále a případné mezinárodní finále se hradí zvlášť (viz Propozice na celostátní Finále vydané do konce roku 2014).

§ 11. Ceny za umístění

§ 11a) Týmy umístěné na 1. až 3. místě každé skupiny obdrží po skončení sezóny upomínkové ceny.

§ 11b) Oceněn bude i nejvyšší nához muže a ženy každé skupiny za základní část SBL.

§ 11c) Vítěz celostátní Finále obdrží Velký putovní pohár pro seniorského Mistra ČR. Ceny obdrží všechny týmy na 1. až 5. místě Národního finále.

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 12. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel WTBA/ETBF a „Soutěžního řádu ČBA“.  

§ 13. Průběh hracího dne

§ 13a) Řádný průběh hracího dne zajišťuje rozhodčí.

§ 13b) Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13c) Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

§ 13d) Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§ 13e) Příprava drah: ve všech hracích dnech bude použit model house obvyklý v daném centru. Maže se 1x před zahájením hracího dne.

§ 14. Systém hry a handicapy

§ 14a) Každý hráč tříčlenného týmu odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

§ 14b) Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

§ 14c) V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán handicap 10 bodů ke každé hře.

§ 14d) V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap takto: věk 61 roků = +1 bod, za každý další rok věku + další 1 bod ke každé hře. Věk hráčů se posuzuje ke dni zahájení SBL, tedy k 1. září 2014 a tento handicap platí po celou sezonu 2014/2015 bez ohledu na to, kdy hráč odehraje svoji první hru v rámci SBL, včetně celostátního Finále SBL.

§ 15. Tabulka a její hodnocení

§ 15a) Pořadí týmů v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a body ze vzájemných utkání hráčů (viz. § 16).

§ 15b) V případě bodové rovnosti na konci sezóny v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

15. b1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních.

15. b2. Bodový zisk ze vzájemných utkání.

15. b3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání.

15. b4. Dodatkové utkání.

§ 16. Bodové hodnocení týmů

Pro bodování utkání v rámci SBL se používá 5ti bodový systém. Maximální možný bodový zisk týmu z jednoho utkání je 5 bodů. Na základě výsledku utkání se počítají body do tabulky celoročního pořadí takto:

§ 16a) Součet her (skóre) týmu: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba týmy v případě remízy včetně handicapů.

§ 16b) Jednotliví hráči: hráč na stejné pozici v zápisu o utkání (1. hráč – 1. hráč, 2. hráč – 2. hráč, 3. hráč – 3. hráč): 1 bod pro hráče s vyšší hrou (skóre), 0 bodů pro hráče s nižší hrou (skóre) a 0,5 bodu pro oba hráče v případě remízy včetně handicapu.

§ 17. Seznam příloh

Nedílnou součástí těchto propozic jsou přílohy 1 až 2:

- Příloha č. 1 – "Přihláška týmu do soutěže"

 
OSTATNÍ

§ 18. Povinnosti kapitána týmu

§ 18a) Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku týmu.

§ 18b) Je povinen nahlásit rozhodčímu každý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku týmu. Hráči, kteří dosud nebyli zapsáni na soupisce a nastoupí ke své první hře v rámci SBL, jsou povinni předem prostřednictvím kapitána nahlásit delegovanému rozhodčímu:

1)     jméno a příjmení

2)     rodné číslo

3)     adresu bydliště

4)     datum narození

§ 18c) Po ukončení utkání zapisuje dosažené výsledky svého týmu a svým podpisem stvrzuje v zápisu o utkání i správnost výsledků soupeře.

§ 19. Zápis o utkání

§ 19a) Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání, tj. vždy hráči na stejné pozici v soupisce proti sobě (1. – 1., 2. - 2., 3. – 3.).

§ 19b) První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým hrající na liché dráze. Zapsanou sestavu je tým na liché dráze povinen předložit k nahlédnutí týmu na sudé dráze. Zapíše-li svoji sestavu do zápisu o utkání tým hrající na sudé dráze jako první, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném, pořadí hráčů nelze nic měnit.

§ 20. Povinnosti týmů

§ 20a) Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení pořadatelům SBL.

§ 20b) Tým, který se nedostaví na soutěžní utkání, může být penalizován pokutou ve výši poplatků týmu za hry, a to za celý plánovaný hrací den. Při opakované absenci může být tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad.

§ 20c) Hráč smí v herní sezoně hrát zásadně vždy za jediný tým.

§ 20d) Při vlastní hře (od zahájení tréninku až do zapsání výsledků) je hráčům zakázáno kouření.

§ 21. Soupiska týmu

§ 21a) Soupiska týmu je nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 2).

§ 21b) Počet hráčů v týmu je minimálně 3, maximálně 9.

§ 21c) Termín pro zaslání soupisek je do 1. září 2014 (viz také § 7 těchto Propozic).

§ 22. Výsledkový servis

§ 22a) Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou zveřejňovány na internetových stránkách SBL.

§ 22b) Výsledky her se budou započítávat i do oficiálních žebříčků a evidence ČBA a Bodovacího žebříčku seniorů ČR vedeného ESBC CZ.

§ 23. Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny budou zveřejněny na stránkách SBL a budou zaslány též i kapitánům přihlášených týmů.

§ 24. Organizační výbor

Organizační výbor SBL (dále OV SBL) provádí závazný a konečný výklad těchto propozic. OV SBL funguje i jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčích.

V Praze dne 17. června 2014

Ing. Karel Vopička v.r., prezident ČBA           Ing. Milan Soušek v.r., předseda ESBC CZ